1. Sąvokos

1. Duomenų valdytojas ir atomobilių apsaugos sistemų lygio įvertinimo paslaugos teikėjas  (toliau – Duomenų valdytojas) yra Asociacija “Apsaugos verslo grupė“, įmonės kodas 134637738, asmens duomenų valdytojo kodas .............., adresas Taikos g. 130A, Vilnius.
2. Prekių/paslaugų gavėjas-užsakovas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, iš anksto pateikęs savo duomenis planuojamo užsakymo ar prekės/paslaugos ar informacijos gavimo tikslu, arba užsisakęs Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ prekes/paslaugas.
3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas prekių/paslaugų gavėjo-užsakovo asmeninius duomenis.
4. Registracija – prekių/paslaugų sutarties formų užpildymas ir pateikimas.

 

2. Bendrosios nuostatos

1. Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovų asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, bei šios Taisyklės.
2. Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.


3. Asmens duomenų tvarkymas

1. Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia sutarčių formose ar registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. 
2. Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovas turi teisę keisti ir (arba) atnaujinti pateiktą informaciją.
3. Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovas turi teisę susipažinti su savo pateiktų duomenų tvarkymo istorija. Tokiu atveju Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovas turi kreiptis raštu į Duomenų valdytoją ir Duomenų valdytojas per 10 darbo dienų turi pateikti visą informaciją, susijusią su Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovo duomenų tvarkymu.
4. Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovas turi teisę raštu kreiptis į Duomenų valdytoją su reikalavimu pakeisti, ištaisyti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą. Duomenų valdytojas per 3 darbo dienas įvykdo Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovo reikalavimą ir informuoja elektroniniu paštu, Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovo nurodytu adresu, apie reikalavimo įvykdymą.
5. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovo, kuris pateikia asmens duomenis Duomenų valdytojui teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovo asmens duomenis: 
   a. vardą ir pavardę;
   b. gyvenamosios vietos ir/ar prekių pristatymo adresą;
   c. telefono numerį;
   d. elektroninio pašto adresą.
6. Duomenys renkami:
   a. apdoroti Kliento prekių/paslaugų užsakymus;
   b. išspęsti problemas susijusias su prekių/paslaugų pateikimu ar pristatymu;
   c. įvykdyti kitus su prekėmis/paslaugomis susijusius sutartinius įsipareigojimus;
   d. vykdyti rinkodarą, jei Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovas savo pasirinkimais išsakė norą gauti tokio pobūdžio informaciją iš Asociacijos.
7. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Duomenų valdytojo vadovas ar jo paskirtas darbuotojas, veikiantis pagal Duomenų valdytojo patvirtintą asmens duomenų tvarkymo tvarką.
8. Duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo vidaus darbo tvarkoje nustatytą laiką, bet ne ilgiau, nei to reikia įsipareigojimams prieš Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovą įvykdyti. Ilgiausias duomenų saugojimo terminas – 2 metai nuo nuo paskutinio užsakymo apmokėtos paslaugos periodo pabaigos.
9. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kuomet Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka arba tai reikalinga Duomenų valdytojo įsipareigojimams suteikti paslaugą įvykdymui.
10. Ne asmeninius Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovo duomenis, t. y. duomenis, susijusius su Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovo užsisakytomis prekėmis/paslaugomis, Duomenų valdytojas gali naudoti statistikos tikslais. Toks statistikos duomenų rinkimas neleis tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovo asmens tapatybę.
11. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

4. Taisyklių keitimas

1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas
www.avg.lt interneto svetainėje.
2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie paskelbiami interneto svetainėje 
www.avg.lt
3. Jeigu Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovas ir toliau naudojasi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Prekių/paslaugų gavėjo-užsakovas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami raštu adresu: info
@avg.lt 
Paskutinis atnaujinimas: 2018 m. gegužės 24 d.

 

 

Asmens duomenų tvarkymas

 

Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

 

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau – Principai) pateikiama informacija, kaip Asociacija “Apsaugos verslo grupė“  (toliau – Asociacija “AVG”) tvarko asmens duomenis.

Šie Principai taikomi Asociacijai “AVG“ ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Asociacija “AVG“ teikiamomis paslaugomis ir tarpusavio santykiais, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.

 

 1. Sąvokos

 

Klientas – bet kuris fizinis asmuo, kuris tiesiogiai ar per juridinį asmenį, kurį atstovauja, naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Asociacijos “AVG“  teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu. Tvarkymas – bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Asociacija “AVG“ – juridinis asmuo, kuris veikia kaip Asmens duomenų valdytojas.

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

2.1 Šiuose Principuose pateikiamos bendros nuostatos, kaip Asociacija “AVG “ tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat Asociacija “Apsaugos verslo grupė“ interneto svetainėje: www.avg.lt ir www.epazyma.lt/ .

2.2 Asociacija “Apsaugos verslo grupė“užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

 

 1. Asmens duomenų kategorijos

 

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kliento, iš Kliento veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių (katalogų, įmonių registrų, Kliento tinklapių bei kitų trečiųjų šalių). Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos renka Asociacija “AVG“ kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

3.1 Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė. Sutarties sudarymo atveju papildomai: asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.

3.2 Duomenys ryšiams: telefono numeris, el. pašto adresas.

3.3 Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis: duomenys, kuriuos pateikia Klientas arba kurie gaunami iš viešų registrų ar trečiosios šalies sandorio vykdymo atitinkamo juridinio asmens vardu tikslais (darbovietė, pareigos).

3.4 Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus: duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus, duomenys apie nepadengtus įsiskolinimus.

3.5 Duomenys apie Kliento rezidavimo vietą mokesčių tikslais: Kliento veiklos ar gyvenamoji vieta, mokesčių mokėtojo identifikaciniai numeriai.

3.6 Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis. Duomenys, kurie surinkti Klientui naudojantis:

3.6.1 Elektroninių pažymų sistemos išrašymo paslauga, kurios metu netiesiogiai ar tiesiogiai gaunama informacija: transporto priemonė, valstybinis numeris, modelis ir kt.

3.7 Duomenys, susiję su paslaugų teikimu: duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, užsakytas paslaugas, naudojimąsi atskiromis paslaugos funkcijomis, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktas paraiškas, prašymus ir skundus, taikomus paslaugų mokesčius.

3.8 Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis: duomenys apie aktyvumą bei veiksmus naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, asmeninius nustatymus, Kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie tai ar Klientas patenkintas paslaugomis .

3.9 Duomenys apie dalyvavimą Asociacijos “AVG“ organizuojamuose konkursuose: duomenys apie konkursų metu laimėtus prizus.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas

 

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Asociacija “AVG”, tvarkydamas asmens duomenis:

4.1 Santykių su Klientais palaikymas, galimybių naudotis Asociacijos “AVG” produktais ir paslaugomis sudarymas ir administravimas

Sutarties su Klientu sudarymas ir vykdymas, duomenų apie Klientą atnaujinimas, siekiant užtikrinti jų teisingumą, naudojantis išoriniais registrais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant  teisinę pareigą.

4.2 Rizikos vertinimas

Siekiant nustatyti, kokias paslaugas ir produktus bei kokiomis sąlygomis galima pasiūlyti Klientui prieš sudarant sutartį ar siekiant Asociacijos “AVG”  teisėto intereso užtikrinti patikimą rizikos valdymą.

4.3 Kliento ir (arba) Asociacijos “AVG”  interesų apsauga

Siekiant apsaugoti Kliento ir (arba) Asociacijos “AVG” interesus, vykdyti Asociacijos “Apsaugos verslo grupė” teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti komercinio sandorio ar kitokios verslo komunikacijos įrodymus (pokalbių įrašymas), kai tai būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį, vykdyti bet kokio netinkamo ar neteisėto naudojimosi Asociacijos “Apsaugos verslo grupė” paslaugomis prevenciją, apribojimą ir tyrimą. Kliento asmens duomenų panaudojimas užtikrinant apmokėjimą bei galimą skolų išieškojimą už suteiktas prekes ar paslaugas pagal sutartinius santykius.

4.4 Papildomų paslaugų teikimas, Kliento nuomonės teiravimasis, rinkos tyrimai ir statistinių duomenų rinkimas

Asociacijos “AVG” paslaugų siūlymo Klientui tikslu, gavus Kliento sutikimą arba siekiant Asociacijos “AVG”  teisėto intereso, susijusio su papildomų paslaugų siūlymu.

4.5 Teisinių prievolių vykdymas ir tapatybės nustatymas

Vykdant teisės aktų reikalavimus, duomenų pateikimo kompetentingoms institucijoms reikalavimus, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį bei veikiant pagal sutartį, vykdant teisinę pareigą ar siekiant Asociacijos “AVG” teisėto intereso užtikrinti tinkamą rizikos ir organizacijos valdymą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

4.6 Piktnaudžiavimo paslaugomis prevencijos vykdymas ir tinkamo paslaugų teikimo užtikrinimas

Siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai ir neteisėtam duomenų naudojimui informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant  teisinę pareigą, arba siekiant Asociacijos “AVG”  teisėtų interesų, susijusių su galimybės naudotis Asociacijos “AVG” paslaugomis sudarymu, naudojimosi jomis ir jų veikimo kontrole.

4.7 Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas

Teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant Asociacijos “AVG”  teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.

 

 1. Profiliavimas, asmeninių pasiūlymų pateikimas ir automatizuotų sprendimų priėmimas

 

5.1 Asociacijos “AVG”  vykdomas profiliavimas yra susijęs su Asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant įvertinti, išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, tokio asmens pasirinkimus, interesus. Profiliavimas grindžiamas Asociacijos “AVG”  teisėtais interesais, teisinės pareigos vykdymu, sutarties vykdymu ir/arba Kliento sutikimu.

5.2 Asociacijos “AVG”  gali tvarkyti Asmens duomenis, siekdamas pagerinti Klientui teikiamų paslaugų kokybę, pavyzdžiui, pritaikant siūlomas paslaugas aukštesnės kokybės kriterijams ar paslaugų apimties padidinimui. Jei Klientas nėra paprieštaravęs Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, Asociacijos “AVG”   gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius Asociacijos “AVG”   teikiamų paslaugų pasiūlymus. Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Kliento naudojamomis paslaugomis ir tuo, kaip klientas jomis naudojasi.

5.3 Profiliavimo veikla asmeninių pasiūlymų parengimo ir rinkodaros tikslu yra grindžiama Asociacijos “AVG”   teisėtu interesu. Asociacija “AVG”   užtikrina Klientui galimybę valdyti savo privatumo nustatymus, naudojantis patogiu įrankiu.

5.4 Taip pat Asociacija “AVG”   gali rinkti statistinius duomenis apie Klientą, tokius kaip būdingas elgesys naudojantis palaugomis.

 

 1. Asmens duomenų gavėjai

 

Asmens duomenys yra perduodami gavėjams, tokiems kaip:

6.1 Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo priežiūrą, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

6.2 Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; Asociacijos “AVG” įgalioti duomenų tvarkytojai.

6.3 Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant paskolų registrus, Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys).

6.4 Skolų išieškojimo įmonės, kurioms perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismai, neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos ir bankroto administratoriai.

6.5 Kiti asmenys, susiję su Asociacijos “AVG”  paslaugų teikimu, tokie kaip Klientui teikiamų paslaugų teikėjai, kurių teikiamoms paslaugoms būtini Kliento duomenys ar kitos įgaliotos šalys, administruojančios su Kliento turtu susijusius mokesčius ir baudas.

 

 1. Geografinė tvarkymo teritorija

 

7.1 Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

7.2 Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui su Klientu esančiu už ES / EEE ribų ar Klientas davė sutikimą tokių duomenų perdavimui trečiai šalia sutarties vykdymo užtikrinimui.

 

 1. Saugojimo laikotarpis

 

8.1 Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį, Asociacijos “AVG”   teisėtu interesu arba teisės aktų reikalavimais (pvz., reglamentuojančiais apskaitos reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

 

 1. Kliento, kaip duomenų subjekto, teisės

 

Kliento (duomenų subjekto) teisės aktų jam garantuojamas teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu apima teisę:

9.1 Reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.

9.2 Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose).

9.3 Reikalauti ištrinti jo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

9.4 Gauti informaciją apie tai, ar Asociacija “AVG”  tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

9.5 Gauti jo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

9.6 Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.

9.7 Pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

 

 1. Kontaktinė informacija

 

10.1 Klientas turi teisę kreiptis į Asociaciją “AVG”  , siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

10.2 Asociacijos “AVG”  kontaktiniai duomenys skelbiami Asociacijos “AVG”  interneto svetainėje www.avg.lt .

 

 1. Principų galiojimas ir pakeitimai

 

11.1 Klientai su šiais Principais gali susipažinti Asociacijos “AVG”  centriniame biure ir internete: www.avg.lt

11.2 Asociacija “AVG”  turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos Principus, informuodamas Klientą apie pakeitimus paskelbiant  Asociacijos “AVG” interneto svetainėje, informuojant Klientą el.paštu ar interneto žinute ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt